1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus.

1.1 OÜ Pakane juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.

1.2 OÜ Pakane vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud lubadustele.

1.3 OÜ Pakane ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sh., kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms.), aastate keskmisest erinevate ilmastikuolude vms. tõttu.

1.4 Lepingu sisu

Reisi hinna sisse kuuluvad ainult teenused, mida on kirjeldatud reisi kirjeldavates materjalides, kirjalikus pakkumises või arvel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud. reisitingimused

1.5 Abistamise kohustus. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui reisija haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, reisija tasub sellega seotud lisakulud. Mõistlik on kindlustusega katta riskid elule ja tervisele, varale aga ka erinevate põhjustega reisitõrgetele. Reisija kohustus on kontrollida, et tema harrastuste ja muude tegevustega seotud riskid oleksid kindlustuspoliisiga kaetud. OÜ Pakane ei vastuta mingite kulude eest, mida reisija kannab enne reisi, reisi ajal või pärast reisi ostetud reisikindlustuse ebasobivuse või ebapiisavuse tõttu.

Kui reisija satub õnnetusse või raskustesse omal vastutusel, s.t. mitte OÜ Pakane esindaja või partnerfirma esindaja kaudu ostetud ekskursioonidel, väljasõitudel, matkadel, sõidukite rentimisel jmt., siis abistamise kohustust ei ole. reisitingimused

1.6. Väljaspool Eestit toimuva reisi puhul on tervisekindlustust kattev reisikindlustus kohustuslik. reisitingimused

1.7 Enne reisilepingu sõlmimist on Reisikorraldaja kohustatud andma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Reisijale informatsiooni reisil osalemiseks vajalike üldiste nõuete täitmise korrast ja tähtaegadest, reisi sihtkohamaa passi- ja viisanõuete, reisikindlustuse olemasolu ning tervishoiualaste soovituste kohta. reisitingimused

1.8 Enne reisilepingu sõlmimist on Reisija kohustatud informeerima Reisikorraldajat Reisija isiku või soovidega seotud eripäradest, mis võivad raskendada, takistada või muuta võimatuks reisil osalemise kavandatud moel (s.h. esitama kehtivad reisidokumendid, andmed viisa(de) vajalikkuse, reisikindlustuste sõlmimise, koduloomade kaasavõtmise vms. kohta). Reisikorraldaja ei vastuta Reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest. Kui reisijal on puue, liikumisraskused või terviseprobleemid, on väga oluline, et see info on teatatud reisikorraldajale tellimuse esitamisel, et reisijat huvitav reis oleks reisija vajadusi arvestades sobiv ja ohutu, ning teha vajalikud korraldused reisi ohutuse ja sujuvuse tagamiseks. Kõiki tervisega ja liikumisvõimega seotud andmeid kasutatakse ainult selleks, et reisijat teavitada seoses broneeringuga.

  1. Lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine.

2.1 Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on valinud reisi ja tasunud ettemaksu (teinud broneeringu). reisitingimused

2.2 Broneeringu kinnituseks tuleb reisijal tasuda ettemaks reisija kohta 7 päeva jooksul alates broneeringu tegemise kuupäevast ning ettemaks tuleb tasuda vastavalt reisipaketi maksumusele alljärgnevalt (kui ei ole märgitud teisiti tellimusel):

* kuni 300€ maksva reisipaketi puhul 50% reisi maksumusest;

* 300-650€ maksva reisipaketi puhul 100€

* 650€-1300€ maksva reisipaketi puhul 200€ reisitingimused

* 1300€-2500€ maksva reisipaketi puhul 300€

* üle 2500€ maksva reisipaketi puhul 400€

2.3 Reisi ülejäänud maksumus (sh lisateenused) tuleb tasuda hiljemalt 31 päeva enne reisi algust.

2.4 Maksetähtajad kehtivad juhul kui tellimuses ei ole märgitud teisi maksekuupäevi. Juhul, kui reisini on jäänud vähem kui 31 päeva, eripakkumiste, ainult lennupiletite jms puhul kehtivad tellimuses märgitud maksekuupäevad.

2.5 Reisikorraldaja võib olenevalt reisi sihtkohast kehtestada käesolevast erinevad maksereeglid. Liinilendudel põhinevate reisipakettide puhul võivad maksereeglid olla erinevad ja need sõltuvad konkreetse lennufirma reeglitest. Maksereeglite erisused tehakse Reisijale teatavaks Reisikorraldaja kodulehel või suunatud pakkumises konkreetse sihtkoha reisikirjelduse juures enne lepingu sõlmimist. reisitingimused

2.6 Maksetähtaeg – on Reisijale esitatud arvel märgitud kuupäev, milleks reisija reisiraha peab laekuma reisikorraldajale. Kui reisiraha ei laeku maksetähtajaks, on reisikorraldajal õigus kogu reisitellimus tühistada vastavalt üldistele reisi annulleerimise tingimustele ja juba tehtud maksed tagastatakse vastavalt p.3.1. toodud tingimustele. Kui reisijal ei ole  mingil põhjusel võimalik tasuda reisitasu maksetähtajal, tuleb sellest kirjalikult informeerida reisikorraldajat ja võimaluse korral kokku leppida uus mõlemaid pooli rahuldav maksegraafik. Kõik sellised muutused tuleb fikseerida kirjalikult.

2.7  Reisikorraldaja õigus teha muudatusi reisilepingusse, reisilepingu lõpetamine Reisikorraldaja poolt

2.7.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisipaketti algselt välja kuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada majutusettevõtet või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest reisipaketis tuleb Reisijaid viivitamatult teavitada.

2.7.2 Kui reisilepinguid on reisil osalemiseks sõlminud vähem Reisijaid, kui Reisikorraldaja on planeerinud reisi läbiviimiseks algselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus tingimusel, et reisi iseloom ning reisil osalemise tingimused Reisija jaoks ei muutu halvemaks esialgu kokkulepitust, asendada transpordivahendeid, ajakavasid ja reisi marsruuti. reisitingimused

2.8. Reisikorraldajal on õigus reisileping Reisijaga ühepoolselt lõpetada juhul, kui:

2.8.1. reisile ei ole kogunenud reisi toimumiseks eeldatavat arvu reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud reisijaid reisi ärajäämisest teavitama vähemalt 14 kalendripäeva enne reisi algust;

2.8.2. lennukompanii, mille lendudel pakutud reisipakett põhineb, jätab ootamatult lennud ära ja neid ei ole võimalik asendada.

2.8.3 laev, millega on planeeritud sõita läheb rikki ja seda ei asendata või asendus läheb märgatavalt kallimaks kui esialgselt planeeritud või teeb reisi märgatavalt pikemaks või ebamugavamaks.

2.8.4. ilm ei võimalda paadiga väikesaarele sõitmist. reisitingimused

2.9. Kui Reisikorraldaja jätab reisi läbiviimise ära punktis 2.8. loetletud asjaoludel, on Reisijal õigus reisilepingust taganeda, nõuda uut vähemalt samasuguse maksumusega reisi (asendusreisi) kehtiva hooaja reisidest. Kui asendusreis on ärajäänud reisist väiksema maksumusega, maksab Reisikorraldaja Reisijale enammakstud reisitasu tagasi. Kui Reisikorraldaja poolt pakutud asendusreis Reisijale ei sobi, on Reisijal õigus makstud reisiraha tagasi saada.

2.10 Reisikorraldajal on õigus reisileping lõpetada, kui Reisija ei ole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

2.11 Bussireiside puhul määratakse istekohad bussis vastavalt broneerimise järjekorrale.

  1. Annulleerimistingimused:

3.1 rohkem kui 45 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitiseks jätma 50% ettemaksust;

3.2 45-30 päeva enne reisi algust on reisija kohustatud hüvitiseks jätma ettemaksu;

3.3 30 päeva enne reisi algust jääb hüvitiseks 100% reisi maksumusest;

3.4 Kui reis põhineb liinilendudel, siis rakendatakse annulleerimisel lennukompaniide poolt kehtestatud trahvimäärasid, mis on ära toodud Reisikorraldaja kodulehel või suunatud pakkumises konkreetse sihtkoha reisikirjelduse juures.

3.6. Kui reisijale ei väljastata viisat või ei võimaldata tellitud reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda reisi tühistamist ilma olulise takistuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste punkti 3.1 sätted. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal tasuda kõik oma koju tagasitulekuga seotud kulutused. Reisiraha ei tagastata.

3.7. Kui reisija jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid, reisi maksumust ei tagastata.

3.8. Reisijal lasub omavastutus reisi katkemise, reisile hilinemise ja reisi ärajäämise kindlustuse hankimisel. OÜ Pakane ei korva reisi annulleerimise või ilmastiku vm. reisikorraldajast mittesõltuvatel asjaoludel reisi mittetoimumisega ja/või katkemisega seotud kulusid, need kulutused korvab kindlustuse olemasolul kindlustusfirma ja kehtiva kindlustuse puudumisel jäävad need kulud reisija kanda.

Annulleerides reisi mõjuval põhjusel (haigestumine, õnnetusjuhtum vms.) ning reisitõrkekindlustust omades tagastab kindlustusfirma reisijale hüvitise.

3.9. Reisilepingu ülesütlemine vääramatu jõu tõttu

3.9.1. Kui reisiteenuste osutamine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu võivad nii Reisikorraldaja, kui ka Reisija reisilepingu üles öelda. Reisilepingu üles ütlemisest teatab Reisikorraldaja Reisijale esimesel võimalusel.

3.9.2. Kui reisilepingu ülesütlemise hetkel ei ole Reisikorraldaja teinud veel tagastamatuid kulutusi, kohustub Reisikorraldaja Reisijale tagastama reisipaketi eest tasutud summad, millest on maha arvatud bürookulud 40 eurot reisija ning Reisikorraldaja poolt juba tehtud otsesed kulud (viisa, võimalikud trahvid hotellibroneeringu tühistamise eest vms).

3.10. Rühmatellimuse puhul (s.o. 10 ja enam täiskasvanud reisijat, kes reisivad koos) kehtivad reiside muutmisel ja annulleerimisel rühmatingimused, millest Reisikorraldaja on Reisijat enne lepingu sõlmimist kirjalikult teavitanud. Konkreetsed tingimused sõltuvad rühma suurusest ja reisi sihtkohast.

  1. Reisija kohustused ja vastutused.

4.1 Reisijal on kohustus järgida reisi ajal reisikorraldaja poolt antud reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.

4.2 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid, reisi edukat läbiviimist ega kahjustada  reisikorraldaja mainet. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele. reisitingimused

4.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele. Reisija võib omandada eraldi pagasikindlustuse.

4.4 Reisija on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest. Reisijal on kohustus kontrollida oma reisidokumentide (passi/ID-kaardi vm) kehtivust ja vastavust üldkehtivatele nõudmistele. Reisikorraldaja poolt väljastatud reisidokumentide kättesaamisel tuleb need koheselt üle kontrollida ja ebatäpsuste korral Reisikorraldajat või Vahendajat koheselt teavitada. Vastasel juhul muutuvad kinnituse andmed reisijale siduvateks.

4.5. Reisija on kohustatud tutvuma käesolevate reisitingimustega, samuti hotelle, lennuaegu ja teenuseid puudutava olulise teabe ning muude eritingimustega, mis on ära toodud Reisikorraldaja kodulehel.

4.6. Reisijal on kohustus kontrollida väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust külastades reisikorraldaja kodulehte või helistades oma reisiagendile. Sihtkohas peab reisija kontrollima vastavat infot 24 tundi enne tagasireisi algust reisiesindajalt. Reisija on kohustatud hoolitsema selle eest, et Reisikorraldaja käsutuses on Reisija kehtiv mobiiltelefoninumber.

  1. Hinnad ja hinnamuutused

5.1 Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises, arvel või mis on kokku lepitud reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.

5.2 Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja ka kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:

5.2.1 Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine, kui need mõjutavad reisi hinda;

5.2.2 transpordihindade muutumisel, kui need ei allu reisikorraldaja kontrollile ning mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;

5.2.3 piletihindade ette teatamata tõstmisel külastatavates huviväärsustes;

5.2.4 valuutakursside muutumine.

5.2.5 Kui Reisikorraldajaga sõlmitud reisilepingu lõpetab seltskonna üks liige ning paketi hind põhineb ühes toas elavate konkreetsete reisijate arvul, on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest põhjustatud lisatasu.

5.3. Reisipaketi maksumuse suurendamisel võetakse aluseks reisilepingu järgne reisiteenuste maksumus, millele lisandub reisitingimuste punktides 5.2.1-5.2.4. toodud teenuste või maksude suurenemine ning valuutakursi muutumine osas, mida ei ole eelnevalt reisipaketi maksumuse hulka arvestatud. Reisitasu suurendamisest teatatakse Reisijale ette vähemalt 21 päeva enne reisi algust.

5.4. Reisija on kohustatud viivitamatult pärast Reisikorraldajalt hinna muutuse kohta toodud teate saamist tasuma Reisikorraldajale reisipaketi maksumuse suurendamise järgse maksumuse või teatama oma soovist reisilepingust taganeda või teatama taganemise asemel soovist reisipaketi asendamiseks vähemalt samasuguse maksumusega reisipaketiga, kui Reisikorraldaja saab seda Reisijale võimaldada. Kui see osutub võimatuks, on Reisijal õigus nõuda reisipaketi asendamist väiksema maksumusega reisiga ning enammakstud reisitasu vahe tagastamist.

  1. Reisikorraldaja vastutus

6.1. Reisikorraldaja vastutab reisi läbiviimise eest vastavalt reisilepingule ning reisiteenuste osutamise vastavuse eest esitatud kirjeldusele.

6.2. Reisikorraldaja ei vastuta:

6.2.1. kahjude eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms);

6.2.2. kahjude eest, mis on tekkinud Reisija enda tegevusest või tegevusetusest;

6.2.3. kahjude eest, mis tekkivad, kui Reisija haigestub, satub kuritöö ohvriks või mis kaasnevad muu Reisijaga juhtunud õnnetuse tagajärjel;

6.2.4. juhtudel, mille puhul on teenuse vahetu osutaja vastutus piiratud rahvusvaheliste konventsioonide alusel ning mille puhul võib Reisikorraldaja Reisija suhtes sellele tugineda.

6.3. Vahendaja poolt reisipaketi müümisel esitatud informatsioon, mis ei kajastu Reisikorraldaja kodulehel või esitatud pakkumises, ei ole Reisikorraldaja jaoks siduv. Informatsiooni eest, mille eest ei vastuta Reisikorraldaja, vastutab Vahendaja.

6.4. Reisikorraldaja vastutust välistavad erijuhtumid:

6.4.1. Reisikorraldaja ei vastuta reisi sihtkohamaa ilmastikuolude mittevastavuse eest reklaamides või muudes reisipaketi kirjeldustes avaldatud aastate keskmistele andmetele.

6.5. Reisikorraldaja kohustub igakülgselt abistama Reisijat, kes reisi ajal haigestub, kellega juhtub õnnetus, kes satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena Reisija elu, tervis või vara satuvad hädaohtu. Reisikorraldaja abi Reisijale seisneb ravi, ennetähtaegse tagasisõidu kodumaale või sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama Reisikorraldaja kõik käesolevas punktis sätestatud kohustuse täitmisega seotud kulutused.

  1. Vead reisikorralduses ja nendest teatamine

7.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja reisijale antud lubadustele.

7.2. Reisikorraldaja puuduseks ei loeta:

7.2.1 reisi kui terviku seisukohalt väheseid muudatusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada;

7.2.2 reisi ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest ja ei ületa 8 tundi.

7.2.3. hilinenud saabumist või varasemat tagasipöördumist, kui muudatus on tekkinud Reisikorraldajast sõltumatul põhjusel ning ei ületa 8 tundi;

7.2.4. hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui põhjuseks on hotelli ülebroneering. Reisikorraldaja kohustub asendama esialgse hotelli samaväärsega;

7.2.5. lennumarsruudi ootamatut muutust, kui lennukompanii on teinud ülebroneeringu. Lennukompanii kompenseerib klientidele puuduse oma sisekorrareeglitele vastavalt;

7.2.6. seda kui Reisija ei pääse lennule oma süü tõttu;

7.2.7. vahetult enne reisi või reisi ajal hotellis või selle läheduses alanud ehitus – ja renoveerimistöid;

7.2.8. vahendaja poolt Reisijale antud puudulikku või ebatäpset informatsiooni.

  1. Puuduste kõrvaldamine

8.1 Reisija on kohustatud viivitamatult teavitama reisikorraldaja esindajat sihtkohas erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta.

8.2 Reisikorraldaja on kohustatud tehtud vea kohe parandama. Reisikorraldaja võib jätta vea reisi ajal parandamata vaid juhul, kui see osutub võimatuks või kui see põhjustaks talle ebaadekvaatseid kulutusi.

  1. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused

9.1 Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist.

9.2 Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis. Kui kokkulepet ei saavutata ka sel teel, siis lahendatakse lahkarvamused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.